Avbestillingsforsikring kortferier


Dersom du ved bestilling av reisen tegner en avbestillingsforsikring, har du rett til å avbestille reisen vederlagsfritt med fradrag av prisen for avbestillingsforsikringen i følgende tilfeller:

Avbestillingsforsikringen gir deg rett til å avbestille reisen dersom det inntreffer plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død i din egen husstand eller i nærmeste familie (ektefelle, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken) som hindrer eller gjør det uforsvarlig for deg å gjennomføre reisen. Forholdet skal dokumenteres ved legeattest utferdiget på skjema godkjent av Lægeforeningen og Den Norske Reisebransjeforening. Avbestillingsforsikringen blir ikke refundert.

Retten til avbestilling gjelder også dersom hindringen rammer en annen i reisefølget, og det derfor er urimelig å kreve at du skal gjennomføre reisen uten at vedkommende person er med. Dokumentasjon vedrørende avbestillingsgrunnen må fremvises senest én måned etter at forholdet inntraff. Dersom du har kjøpt en reise hvor prisen er basert på at to eller flere bor i samme rom, hytte eller leilighet, vil avbestillingsforsikringen dekke de tillegg som ellers ville påløpe som følge av at du ikke kan gjennomføre reisen.

Avbestillingsforsikringen omfatter også hendelser som er av plutselig og alvorlig karakter, og som kunden verken kjente til eller burde kjent til da avtalen ble inngått, og det ikke er rimelig å kreve at kunden benytter seg av turen. Slike forhold kan for eksempel være betydelig skade på eiendom. Forholdet skal dokumenteres ved politirapport eller attest fra forsikringsselskap.

Refundering ved avbestilling kan forventes innen en uke fra avbestillingstidspunkt.